Администратор лични данни

Удостоверение за регистрация на Администратор на лични данни: фирма „Телеком 1“ ООД (собственик на запазената търговска марка PlanetPhone)